Kişisel Verileriniz Güvende

 

www.iyibirben.com  web sitesinde danışanlarımızın bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin gizliliğine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle  topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız verilerinize ilişkin hizmetlerimizi sunarken siz danışanlarımızın gizliliğini korumak için aşağıdaki gizlilik koşullarını oluşturduk.

 

 

www.iyibirben.com  web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin  Ad-Soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişme tarihi ve saatiniz, sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve sitemize doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’Kanun’’) uygun olarak işlemekteyiz.

 

Buna bağlı olarak, Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu olan www.iyibirben.com sitesinin ve şahış şirketinin yasal sahibi İlayda Alan, kişisel veri sahiplerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bilgilendirme yükümlülüğü altındadır. Bu Aydınlatma Beyanı ile Kanunun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahibi olan ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

 

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri yazılı Şahıs Şirketimin; web sitesini ziyaret eden ziyaretçileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online destek,
 • Satın aldığınız hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 • Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Danışan memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Seans ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi,
 • Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,
 • Danışan memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,
 • Kalite ve verimlilik çalışmalar, raporları,
 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

 

Web sitesi ziyaretçilerinden elde edilen kişisel veriler için, Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlarda ve Kurul Kararlarında belirtilen yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8nci maddesindeki esaslar doğrultusunda, veri sorumlusu tarafından;

 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla veri işleyen sözleşmesi yaptığımız taraflara, sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere,
 • Site ziyareti sırasından herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girilmesi halinde bu sözleşmenin ifası amacıyla
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,

Açık rızanız ya da aynı Kanun’un 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir.

 

Yurtdışına Aktarım

Web sitesi ziyaretiniz esnasında elde edilen kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitesi ziyaretiniz sırasında sözleşmesel ilişkiye girilmesi halinde sözleşmenin ifasının zorunlu kıldığı hallerde kişisel verilerimiz açık rızanız ile aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitesi  üzerinden, formlar ve sözleşmeler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, tüm iş süreçlerimizde, www.iyibirben.com’un ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5(2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen veri işleme şartları ve Kanunun 4.maddesinde sayılan “Genel İlkelere” dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Gelir Vergisi Kanunun Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu ilgili tüm mevzuatlarda öngörülmüş olması,
 • Mevzuat ve resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İlayda Alan Veri Sorumlusu olup, 11. Madde kapsamında web sitemiz üzerinden başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 

 

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişiye aittir.

 

 

Değişiklikler 

 

İşbu Gizlilik Protokolü değişikliğe tabidir. www.iyibirben.com’da ki Gizlilik Protokülünde herhangi bir değişiklik; sitede veya gerekli görüldüğü takdirde danışanlara e- posta gönderilerek duyurulacaktır. Site kanalıyla www.iyibirben.com’a gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarına tabidir.

 

 

 

Bağlantılı Siteler Nezdindeki Sorumluluk

 

www.iyibirben.com’dan satın alınan hizmet farklı web siteleri üzerinden icra edilebilmektedir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden www.iyibirben.com sorumlu değildir. www.iyibirben.com bu şekilde bir derleme, kullanım veya ifşadan ötürü ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğunu kabul etmemektedir. Başka sitelere ait bağlantıların iyibirben.com sitesinde yer alıyor olması, o sitelerin güvenli olduğu anlamına gelmemekte olup bu husus tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Dış sitelere yönlendiren bir bağlantıya tıkladığınızda bu sitelerin 3. şahıslar tarafından hazırlanması ve kontrol edilmesi sebebiyle iyibirben.com’ un sorumluluk alanından çıkılmış olduğunu, bu noktadan sonra www.iyibirben.com’ un hiçbir şekilde sorumluluğunun olmadığını kullanıcılar kabul eder. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan www.iyibirben.com sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden www.iyibirben.com’ un izni olsun ya da olmasın www.iyibirben.com sitesine link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan mevcut hal nedeniyle iyibirben.com’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Çerezlerin Durumu

 

www.iyibirben.com, kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri, kendisi veya 3. partiler tarafından hazırlanan teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, kullanıcının oturum bilgilerini, parolasını ve tercihlerini saklayarak oturumun açık kalmasını sağlar, bir sonraki ziyaretinde kullanıcıyı tanıyarak kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Online Ödemeleriniz Hakkında

 

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

 

Probleminiz ne ise bizimle paylaşın,
o konuda uzmanlaşmış uzmanı biz sizin için bulalım.Ekibimize Katılın

Kadromuza Katılmak İster Misiniz?